דף הביתהמלצותר' יצחק זעקל הלוי פאללאק שליט"א

ר' יצחק זעקל הלוי פאללאק שליט"א

זכות הוא לי להעיד על גודל פעולות "משען לחולה" שראיתי בעיני בהיותי בירושלים עיה"ק ת"ו, את המטבח שהקימו ושפתוח לכל עני, וממצאים בדרך כבוד ובהידור נפלא של כבוד הזולת, כאלף ושמונה מאות מנות ביום לזקנים וזקנות, ליולדות לחולים ולנצרכים וקשי יום ולאנשים בודדים וחלשים, ובניהם גם מוצאי עירנו, יצ"ו ואין בעטי די מילים לתאר את גודל החסד והצדקה הנעשה על ידם, והכל בהנהלת הרה"ח מו"ה שמעי' בנימין שוורץ שליט"א המסור בלב ונפש לעניי ונצרכי העיה"ק ת"ו ואשר זיכו לו מן השמים להיות שלוחא דרחמנא להוסיף בזה חיים לנפשות נדכאים.
מן המותר להאריך בגודל הזכות לסייע בעדו ופשוט שכל הלוקחים חלק במצווה הגדולה הנ"ל יתברכו מן השמים.
ויה"ר שבזכות קיום קרא דפרוס לרעב לחמך נזכה שיתקיים בנו דברי ר"י בפ"ק דב"ב גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. וחסדי ירושלים עיה"ק ת"ו ישפיעו עלינו חסדים גדולים,  והנני הכו"ח  לכבודו של המפעל הקדוש הנ"ל

בכבוד רב
יצחק זעקל הלוי פאללאק