דף הביתהמלצותר' משה אריה פריינד זצוק"ל

ר' משה אריה פריינד זצוק"ל

הננו בזה עבור מפעל החסד אשר בשמו יקרא "משען לחולה"  המתנהל ע"י חבורת אברכים חשובים תלמידי חכמים וירא ה' ובראשם מוהר"ר שמעי' בנימין שוורץ שליט"א שכל ההוצאות הדרושות לזה מוטל על צוואריו, ופעולתם היא גדולה מאוד שגומלים חסד בגופם ובמאודם עם חולים אשר ל"ע מונחים על ערש דוי ביסורי גו"נ ואין מי שיטפל בהם, ומבקרים אצל החולים בתמידיות ובמשמרות למי שצריך, ולפעמים הגיעו כבר להצלת נפשות ממש אשר לולי שהם הי' מסתובבים ומטפלים בו ה"י עד היכן הגיעו.

ונוסף לזה הם נותנים עזרא לבני משפחות החולים להביא אוכל לביתם ולבית היולדות, ארוחות חמות מדי יום ביומו ועוד ידם נטוי' להרחיב פעולתיהם הק'.

אמנם דא עקא דזאת כרוך בהוצאות כספיות גדולות להחזיק מפעל זו ולדאוג על השירות שיהי' באופן היותר מועיל למען החולים וב"ב שיחיו, וגם צרכי רפואה וכדומה, ומצווה גדולה לבוא לעזרתם דבל יתמוטטו ח"ו.

וע"כ במטו מיני דאחב"י די בכל אתר ואתר שיעמדו להם לעזר בעין יפה וברוח נדיבה כדי שיוכלו להמשיך בפעולותיהם הנשגבים, וכ"א יתן כפי יכלתו כברכת ה' עליכם, ויוצאים בזה גם מצוות מתנות לאביונים.

וזכות המצווה הגדולה בודאי יגן לכל העוזרים ומסייעים שיתברכו ממעון הברכות בשפע ברכה והצלחה וכל מיני ישועות כאו"נ הטוב ונפש המצפה לישועת ד' ולהרמת קרן ישראל במהרה.

ובעה"ח