דף הביתהמלצות

המלצות

הננו בזה עבור מפעל החסד אשר בשמו יקרא "משען לחולה"  המתנהל ע"י חבורת אברכים חשובים תלמידי חכמים וירא ה' ובראשם מוהר"ר שמעי' בנימין שוורץ שליט"א שכל ההוצאות הדרושות לזה מוטל על צוואריו, ופעולתם היא גדולה מאוד שגומלים חסד בגופם ובמאודם עם חולים אשר ל"ע מונחים על ערש דוי ביסורי גו"נ ואין מי שיטפל בהם, ומבקרים אצל החולים בתמידיות ובמשמרות למי שצריך, ולפעמים הגיעו כבר להצלת נפשות ממש אשר לולי שהם הי' מסתובבים ומטפלים בו ה"י עד היכן הגיעו.

ונוסף לזה הם נותנים עזרא לבני משפחות החולים להביא אוכל לביתם ולבית היולדות, ארוחות חמות מדי יום ביומו ועוד ידם נטוי' להרחיב פעולתיהם הק'.

אמנם דא עקא דזאת כרוך בהוצאות כספיות גדולות להחזיק מפעל זו ולדאוג על השירות שיהי' באופן היותר מועיל למען החולים וב"ב שיחיו, וגם צרכי רפואה וכדומה, ומצווה גדולה לבוא לעזרתם דבל יתמוטטו ח"ו.

וע"כ במטו מיני דאחב"י די בכל אתר ואתר שיעמדו להם לעזר בעין יפה וברוח נדיבה כדי שיוכלו להמשיך בפעולותיהם הנשגבים, וכ"א יתן כפי יכלתו כברכת ה' עליכם, ויוצאים בזה גם מצוות מתנות לאביונים.

וזכות המצווה הגדולה בודאי יגן לכל העוזרים ומסייעים שיתברכו ממעון הברכות בשפע ברכה והצלחה וכל מיני ישועות כאו"נ הטוב ונפש המצפה לישועת ד' ולהרמת קרן ישראל במהרה.

ובעה"ח

הנני בזה בהמלצתי ובקשה בעד אגודת "משען לחולה" מרכז עזר לחולה, לגלמוד, ליולדת, בחלוקת ארוחות במאות מנות מדי יום ביומו שמקבלים בביתם בסבר פנים יפות, ונוסף זה מתנהל חברת ביקור חולים המטרה לגמול חסד עם חולים הן בביתם והן בבתי חולים בביקורים אצלם ע"י אברכים יראים ושלמים, וכן בסידור משמורות בעת הצורך בשעות היום והלילה לעמוד ולשרת אותם, והנה כל עומד בראשות האי גברא יקירא עוסק בצרכי ציבור באמונה ה"ה מע"כ הרה"ח המפו' מו"ה שמעי' שוורץ שליט"א אשר שם לילות כימים במסירות נפלאה למען קיומם של המפעל הגדול ועליו מוטלים כל ההוצאות המסתכם מידי חודש באלפי דולרים, והנה עומד עליו חובות עצומים.

וע"כ הנני בזה אל נדיבי לב די בכל אתר ואתר לבוא לעזרת המפעל בגוף ובממון בכל מה דאפשר למען קיומה והמשכת בפעילותיו הכבירים, ובזכות זה יתברכו כל העוזרים והמסעיים בכל מילי דמיטב דברכות בברכה כפולה מן השמים מתוך נחת והרחבה והשפעות טובות ובבריאות גופא ונהורא מעליא, ונזכה לגאולתם וישועתן של ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א.

וע"ז באעה"ח למען גודל המצווה כי רב הוא
חבר בד"ץ העדה החרדית ר' מאיר ברנסדורפר

זכות הוא לי להעיד על גודל פעולות "משען לחולה" שראיתי בעיני בהיותי בירושלים עיה"ק ת"ו, את המטבח שהקימו ושפתוח לכל עני, וממצאים בדרך כבוד ובהידור נפלא של כבוד הזולת, כאלף ושמונה מאות מנות ביום לזקנים וזקנות, ליולדות לחולים ולנצרכים וקשי יום ולאנשים בודדים וחלשים, ובניהם גם מוצאי עירנו, יצ"ו ואין בעטי די מילים לתאר את גודל החסד והצדקה הנעשה על ידם, והכל בהנהלת הרה"ח מו"ה שמעי' בנימין שוורץ שליט"א המסור בלב ונפש לעניי ונצרכי העיה"ק ת"ו ואשר זיכו לו מן השמים להיות שלוחא דרחמנא להוסיף בזה חיים לנפשות נדכאים.
מן המותר להאריך בגודל הזכות לסייע בעדו ופשוט שכל הלוקחים חלק במצווה הגדולה הנ"ל יתברכו מן השמים.
ויה"ר שבזכות קיום קרא דפרוס לרעב לחמך נזכה שיתקיים בנו דברי ר"י בפ"ק דב"ב גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. וחסדי ירושלים עיה"ק ת"ו ישפיעו עלינו חסדים גדולים,  והנני הכו"ח  לכבודו של המפעל הקדוש הנ"ל

בכבוד רב
יצחק זעקל הלוי פאללאק 

עמוד 1 מתוך 2