דף הביתמקורות לסעודת ענייםמשען לחולה - מקורות לסעודת עניים

מקורות לעניין 'סעודת עניים'

סעדני ואוושע

סגולה מיוחדת להמתקת הדינים נקוטה הייתה בידי הרבי ר' זושא זי"ע לערוך סעודה לתלמידי חכמים ויראי השם אף כשהיה פעם רבי זושא בעצמו חולה הורה לערוך למענו סעודה כזאת, ואכן עד מהרה עלתה לו ארוכה (הבריא).

על מקור הסגולה מרמז היה רבי זושא בתיבות הפסוק "סעדני ואיוושע" (עשו למעני סעודה כדי שעל ידה איוושע מחוליי).

וכבר היה המעשה בבית מדרשו של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ זי"ע אשר מל תינוק אחד בעתו ובזמנו ולאחר המילה לא הצליח לעצור את הדם אשר המשיך וניגף ללא הרף. כל פעולותיו של רבי פנחס לעצירת הדם עלו בתוהו. רפואות מרפאות שונות הובהלו, סגולות מסגולות שונות ננקטו, אך הכל היה לשווא. הדם זרם ואינו פסק.

על השולחן בסמוך ערוכה הייתה סעודה כיד המלך לכבוד המצווה, אך איש מן המזומנים לא ההין כמובן ליטול את ידיו ולהסב על השולחן בשעה שחיי הרך הנימול נתונים בסכנה. הכל ניצבו אפוא בדאגה עמוקה כשעיניהם נשואות לשמים בייחול לישועה.

לפתע, כמו מלאך מושיע משמים הופיע רבי זושא לבקר בהיכלו של רבי פנחס, הואיל וראה רבי פנחס את אורחו הקדוש אורו עניו, הוא חש לקראתו בידיים מושטות ובעוד השלום עליכם מרפרף על שפתיו, מיהר לספר לו על המצוקה בה הוא שרוי עתה. העיף רבי זישא מבט חפוז על סביבתו, הבחין בשולחן ערוך ומוכן לסעודה והשיב מניה וביה בקריאה של תמיהה: "מה לכם, אם כן, מתמהמהים? חשו וטלו ידיכם לסעודת המצווה! שהרי כך נאמר בתורה (שמות כ"ד) ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו כאשר רואים אלוקים דהיינו דינים העצה הבדוקה היא ויאכלו וישתו להסב מיד לסעודה, אשר כוחה יפה להמתיק את הדינים ולהפכם לרחמים!".

חיש קל נטלו הכל ידיהם והסבו לסעודה כשבראשה יושבים שני צדיקי הדור, ואכן, עד שלא סיימו את הסעודה הגיעה הבשורה הטובה כי נעצר הדם ותהי הרווחה. (בוצינא דנהורא)
 
חזרה לעמוד 'סעודת עניים'>>>
 
אני רוצה לערוך סעודת עניים!