Homeהמלצות

המלצות

הננו בזה עבור מפעל החסד אשר בשמו יקרא "משען לחולה"  המתנהל ע"י חבורת אברכים חשובים תלמידי חכמים וירא ה' ובראשם מוהר"ר שמעי' בנימין שוורץ שליט"א שכל ההוצאות הדרושות לזה מוטל על צוואריו, ופעולתם היא גדולה מאוד שגומלים חסד בגופם ובמאודם עם חולים אשר ל"ע מונחים על ערש דוי ביסורי גו"נ ואין מי שיטפל בהם, ומבקרים אצל החולים בתמידיות ובמשמרות למי שצריך, ולפעמים הגיעו כבר להצלת נפשות ממש אשר לולי שהם הי' מסתובבים ומטפלים בו ה"י עד היכן הגיעו.

ונוסף לזה הם נותנים עזרא לבני משפחות החולים להביא אוכל לביתם ולבית היולדות, ארוחות חמות מדי יום ביומו ועוד ידם נטוי' להרחיב פעולתיהם הק'.

אמנם דא עקא דזאת כרוך בהוצאות כספיות גדולות להחזיק מפעל זו ולדאוג על השירות שיהי' באופן היותר מועיל למען החולים וב"ב שיחיו, וגם צרכי רפואה וכדומה, ומצווה גדולה לבוא לעזרתם דבל יתמוטטו ח"ו.

וע"כ במטו מיני דאחב"י די בכל אתר ואתר שיעמדו להם לעזר בעין יפה וברוח נדיבה כדי שיוכלו להמשיך בפעולותיהם הנשגבים, וכ"א יתן כפי יכלתו כברכת ה' עליכם, ויוצאים בזה גם מצוות מתנות לאביונים.

וזכות המצווה הגדולה בודאי יגן לכל העוזרים ומסייעים שיתברכו ממעון הברכות בשפע ברכה והצלחה וכל מיני ישועות כאו"נ הטוב ונפש המצפה לישועת ד' ולהרמת קרן ישראל במהרה.

ובעה"ח

הנני בזה בהמלצתי ובקשה בעד אגודת "משען לחולה" מרכז עזר לחולה, לגלמוד, ליולדת, בחלוקת ארוחות במאות מנות מדי יום ביומו שמקבלים בביתם בסבר פנים יפות, ונוסף זה מתנהל חברת ביקור חולים המטרה לגמול חסד עם חולים הן בביתם והן בבתי חולים בביקורים אצלם ע"י אברכים יראים ושלמים, וכן בסידור משמורות בעת הצורך בשעות היום והלילה לעמוד ולשרת אותם, והנה כל עומד בראשות האי גברא יקירא עוסק בצרכי ציבור באמונה ה"ה מע"כ הרה"ח המפו' מו"ה שמעי' שוורץ שליט"א אשר שם לילות כימים במסירות נפלאה למען קיומם של המפעל הגדול ועליו מוטלים כל ההוצאות המסתכם מידי חודש באלפי דולרים, והנה עומד עליו חובות עצומים.

וע"כ הנני בזה אל נדיבי לב די בכל אתר ואתר לבוא לעזרת המפעל בגוף ובממון בכל מה דאפשר למען קיומה והמשכת בפעילותיו הכבירים, ובזכות זה יתברכו כל העוזרים והמסעיים בכל מילי דמיטב דברכות בברכה כפולה מן השמים מתוך נחת והרחבה והשפעות טובות ובבריאות גופא ונהורא מעליא, ונזכה לגאולתם וישועתן של ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א.

וע"ז באעה"ח למען גודל המצווה כי רב הוא
חבר בד"ץ העדה החרדית ר' מאיר ברנסדורפר

זכות הוא לי להעיד על גודל פעולות "משען לחולה" שראיתי בעיני בהיותי בירושלים עיה"ק ת"ו, את המטבח שהקימו ושפתוח לכל עני, וממצאים בדרך כבוד ובהידור נפלא של כבוד הזולת, כאלף ושמונה מאות מנות ביום לזקנים וזקנות, ליולדות לחולים ולנצרכים וקשי יום ולאנשים בודדים וחלשים, ובניהם גם מוצאי עירנו, יצ"ו ואין בעטי די מילים לתאר את גודל החסד והצדקה הנעשה על ידם, והכל בהנהלת הרה"ח מו"ה שמעי' בנימין שוורץ שליט"א המסור בלב ונפש לעניי ונצרכי העיה"ק ת"ו ואשר זיכו לו מן השמים להיות שלוחא דרחמנא להוסיף בזה חיים לנפשות נדכאים.
מן המותר להאריך בגודל הזכות לסייע בעדו ופשוט שכל הלוקחים חלק במצווה הגדולה הנ"ל יתברכו מן השמים.
ויה"ר שבזכות קיום קרא דפרוס לרעב לחמך נזכה שיתקיים בנו דברי ר"י בפ"ק דב"ב גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. וחסדי ירושלים עיה"ק ת"ו ישפיעו עלינו חסדים גדולים,  והנני הכו"ח  לכבודו של המפעל הקדוש הנ"ל

בכבוד רב
יצחק זעקל הלוי פאללאק 

למען הצלת מפעל החסד "משען לחולה" שמטרתו קודש לגמול חסד עם יולדות ומשפחותיהם, וכן בעזרתם לחולים וקשי יום המתפתלים על ערש דווי ביסורי גוף ונפש ועולמם חשך בעדם. ובס"ד עושים גדולות ונצורות בשטח עזוב זה, והם שלוחי השגחה עליונה להצלת נפשות מישראל, אשר אלמלא טיפולם המסור, מי יודע לאיזה מצב היו מגיעים החולים ובני משפחותיהם רח"ל, והפעולות הנ"ל כרוכות בהוצאות כספיות אדירות ונחוץ מאוד למען קיומו של מפעל החסד הכביר הזה, אשר רובץ בעול כספי כבד מאוד-  להרבות פעלים לכיסוי ההוצאות הגדולות, לבל יתרופפו עמודיו ח"ו.

וכעת יצאו במגבית הצלה ע"י  פדיון כפרות
וחוב קדוש רובץ על כל אחד ואחד להכיר טובה ולהטות שכם, לעמוד לימין המפעל הכביר: "משען לחולה" אשר רבה ניחיצותו , וכולנו חייבים בהחזקתו , כי בהצלת נפשות מדובר כאן. ובזכות מצווה רבה זו, נזכה לכתיבה וחתימה טובה וכטו"ס
הכו"ח לכבודה של מצווה:

*ר' משה הלברשטאם.  *ר' יעקב מאיר שכטר.  *ר' יוסף שלום אלישיב.  *ראובן אלבז.

מדברי הרבנים הגאונים:

הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: הארגון משען לחולה מסייעים לחולים ולנזקקים בגופם ובממונם.

הגאון האדיר רבי חיים שיינברג שליט"א: משען לחולה עוסקת במצווה הצלת נפשות ממש למען חולי ישראל ברחבי ירושלים עיה"ק בבתי חולים ובבתים פרטיים.

כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקע זצוק"ל: .... עומדים בראש עסקנים ידועים במסירות ובנאמנות , אשר כרוך בהצלת נפשות ובוודאי מצווה גדולה מאוד לעזור להם.

הגאון האדיר רבי מאיר ברנסדורפר  זצוק"ל : וידוע שהרב שמעי' שוורץ שליט"א, שם לילות כימים במסירות נפלאה למען המפעל הגדול הזה.